Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityka Cookies Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.
TAK, WYRAŻAM ZGODĘ
Polska Energetyka Pro

Słownik pojęć

Nie jesteś pewien, co znaczą pewne terminy i zwroty? Zapoznaj się z ich definicjami.

Odbiorca
Odbiorca - konsument w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), („KC”), który na podstawie zawartej Umowy kupuje od Sprzedawcy energię elektryczną wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwach domowych oraz obiektach związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych.
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 25 Ustawy Prawo energetyczne, z którą w danym czasie Sprzedawca ma zawartą umowę o świadczenie przez OSD usług dystrybucyjnych, w celu zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy przez Sprzedawcę.Odbiorca przyłączony jest do sieci OSD wskazanego
w § 2 ust. 1 Umowy;
Sprzedawca
Polska Energetyka PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa, REGON 146273897, NIP 5272683027, kapitał zakładowy 2.500.000 zł;
Umowa
Umowa - Sprzedaży Energii Elektrycznej zawarta pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą.
Umowa o świadczenie usług dystrybucji
Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Odbiorcy usługi dystrybucji energii elektrycznej.
Generalna umowa dystrybucyjna
Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, związane ze świadczeniem usług dystrybucyji w celu realizacji zawartych przez Sprzedawcę Umów;
Taryfa
Taryfa – każdorazowy zbiór cen i stawek, opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez Sprzedawcę i zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa oraz wprowadzony do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego, stosowany w rozliczeniach z Odbiorcą w przypadku, gdy Sprzedawca będzie zobowiązany do przedkładania taryf do zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Taryfa OSD
Zbiór stawek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz warunków ich stosowania, opracowany przez OSD i wprowadzany do stosowania jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne, zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Cennik Promocyjny
Cennik Promocyjny – każdorazowy zbiór cen lub stawek, opłat za energię elektryczną, bądź innych opłat stosowanych przez Sprzedawcę oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa, obowiązujący Odbiorców, którzy mają zawartą ze Sprzedawcą Umowę na czas określony.
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo – dokument podpisany przez Odbiorcę, upoważniający Sprzedawcę do wypowiedzenia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą lub dokument upoważniający Sprzedawcę do wypowiedzenia umowy na usługę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej w imieniu Odbiorcy oraz do zawarcia w imieniu Odbiorcy z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Cennik Standardowy
Cennik Standardowy – każdorazowy zbiór cen lub stawek, opłat za energię elektryczną i innych opłat stosowanych przez Sprzedawcę oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa, obowiązujący Odbiorców, którzy mają zawartą Umowę na czas nieokreślony albo których Sprzedawca po przekształceniu się Umowy zawartej na czas określony w Umowę na czas nieokreślony poinformuje o planowanej zmianie cen energii elektrycznej lub miesięcznej opłaty handlowej, w tym podwyżce cen oraz opłat. Cennik Standardowy obowiązuje Odbiorców, pod warunkiem, że na co najmniej 60 dni przed jego wprowadzeniem przez Sprzedawcę zostanie on przesłany do Odbiorcy.
Prawo energetyczne
Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007, nr 93, poz. 623) bądź inny akt prawny wydany w jego zastępstwie.
Siła wyższa
Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego nie można przewidzieć oraz któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy
Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.
Odczyt rozliczeniowy
Odczyt rozliczeniowy – przyjęta do rozliczenia ilość energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę stwierdzona na podstawie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego przekazanego przez OSD, Odbiorcę lub wyliczona na podstawie prognozy ilości energii przekazanej przez Odbiorcę.
Okres rozliczeniowy
Okres między dwoma kolejnymi Odczytami rozliczeniowymi Układu pomiarowo – rozliczeniowego.
Standardowy profil zużycia
Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej.
Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe – osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu.
PPE
PPE – adres punktu poboru energii elektrycznej, do którego dostarczana jest energia elektryczna, wyszczególniony w Umowie lub w Załączniku do Umowy.